ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวระบบ


ผู้ดูแลเขต

การใช้งานระบบผู้ดูแลเขต มีหน้าที่ในการดูแลผู้ใช้งานของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ


ผู้ใช้งานประจำโรงเรียน

การใช้งานระบบของผู้ใช้งานประจำโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียน จะมีผู้ใช้งานประจำโรงเรียน 1 ท่านต่อ 1 โรงเรียน

Thai School Lunch ร่วมพัฒนาโดย nectec และ Mahidol