ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

Thai School Lunch ร่วมพัฒนาโดย nectec และ Mahidol