fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

เกี่ยวกับเรา

image

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบประเมินตำรับเฉพาะสำหรับโรงเรียน

สืบเนื่องจากระบบ Thai School Lunch ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้น และเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยระบบ Thai School Lunch เป็นเสมือนผู้ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ได้จัดเตรียมรายการอาหารประเภทต่างๆที่โรงเรียนมักใช้เป็นประจำในการจัดสำรับอาหารกลางวันมากกว่า 1,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียว กับข้าวของหวาน และผลไม้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถเลือกจัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

จากการใช้งานโดยโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ผู้พัฒนาระบบรับทราบความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะรายการอาหารเฉพาะของแต่ละพื้นที่ซึ่งระบบอาจยังไม่สามารถรองรับได้อย่างครอบคลุม ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาระบบประเมินตำรับเฉพาะสำหรับโรงเรียนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยระบบจะช่วยให้โรงเรียนสามารถออกแบบตำรับอาหารเฉพาะของตนเองได้จากวัตถุดิบที่จัดเตรียมไว้ให้ สามารถแสดงปริมาณสารอาหารของตำรับที่สร้างขึ้น ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถสร้างตำรับอาหารที่สอดคล้องกับการใช้งานจริงในแต่ละพื้นที่ และยังสามารถประเมินคุณภาพตำรับเฉพาะของตนเองได้อีกด้วย