fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ติดต่อเรา

ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดําเนินชีวิต (HLM)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2545
โทรสาร 02-5646772

email: ThaiSchoolLunch@nectec.or.th

โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และระบบฐานข้อมูล ลักษณะต่างๆ ของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหาร ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร (INMUCAL)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 พุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 314
โทรสาร 0-2441-9344

email: inmuschoollunch@hotmail.com
www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal
“ให้คําปรึกษาเก่ียวกับฐานข้อมูลสูตรอาหาร”