เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ Thai School Lunch

สืบเนื่องจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาฐานข้อมูลโภชนาการอาหารเด็กวัยเรียนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMU SchoolLunch ที่ให้ผู้ใช้กำหนดสำรับอาหารของโรงเรียนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงคุณค่าอาหารที่กำหนดได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากโปรแกรม INMU-SchoolLunch คือ โปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์แบบ standalone ซึ่งต้องมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลจะไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย อีกทั้งผู้ใช้งานยังต้องคิดสำรับอาหารเองก่อน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบว่าสำรับมีสารอาหารแต่ละชนิดอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ แต่โปรแกรมยังไม่สามารถแนะนำอาหารให้ผู้ใช้งาน หรือ ตรวจสอบเงื่อนไขในการจัดสำรับเช่น ต้องมีนมอยู่ในทุกสำรับ อาหารที่มีส่วนผสมเป็นกะทิ ควรจัดคู่กับผลไม้ เป็นต้น ดังนั้นการใช้งานโปรแกรมก็ยังต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางโภชนาการและการคิดสำรับอาหารในแต่ละวันให้ไม่ซํ้ากันยังต้องใช้เวลานาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากระบบจะใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลต่างๆ จึงเชื่อมโยงและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา สามารถติดตามการใช้งานของแต่ละโรงเรียนได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนจัดการสำรับอาหารกลางวันล่วงหน้าและเผยแพร่สำรับอาหารต่างๆ ที่ได้จัดไว้แล้วให้โรงเรียนอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที เป็นการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพwww.thaischoollunch.in.th

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3