ติดต่อผู้พัฒนาระบบทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2545
โทรสาร 02-5646772

email: ThaiSchoolLunch@nectec.or.th

โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และระบบฐานข้อมูล
ลักษณะต่างๆ ของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหาร
ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร (INMUCAL)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 314
โทรสาร 0-2441-9344

email: inmuschoollunch@hotmail.com
www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal
“ให้คําปรึกษาเก่ียวกับฐานข้อมูลสูตรอาหาร”

www.thaischoollunch.in.th

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3