กิจกรรม Thai School Lunch

โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียน
ในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสฯ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเนคเทค จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการขึ้นจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 12 พ.ค. 2559 ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโครงการแก้มใสฯ เมษายน – พฤษภาคม 2559 ได้ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal/index.php


สถาบันโภชนาการ - เนคเทค พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน
"อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ"

อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ : เปิดตัวระบบออนไลน์แนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) คาดโรงเรียนทั่วประเทศจะสามารถเข้าถึงและจัดเมนูอาหารกลางวันผ่านโปรแกรมได้โดยง่าย ฐานข้อมูลตำรับและรายการอาหารจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมการแนะนําสํารับอาหารที่จัดโดยนักโภชนาการจัดโดยระบบอัตโนมัติและจัดโดยโรงเรียนต่างๆที่เข้าใช้งานระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วหลากหลาย และมีคุณภาพมากขึ้นที่สำคัญระบบยังช่วยในการประมวลผลคุณค่าอาหารและงบประมาณที่ใช้ของแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กนักเรียนไทยแบบยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจยังสามารถเข้ามาเลือกสรรเมนูแนะนำสำหรับเด็กๆได้ที่เว็บไซต์ http://www.sizethailand.org/lunch

ในงานนี้ มีการเสวนาหัวข้อ "อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ by Thai School Lunch" โดยวิทยากร 4 ท่านดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP) เนคเทค
คุณแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณสุภาพร ไผโพธิ์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือกันวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบออนไลน์ Thai School Lunch เพื่อส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันในสถานพัฒนาเด็กและโรงเรียนให้คุ้มค่าและถูกหลักโภชนาการ ในขณะที่เด็กก็ได้รับอาหารที่อิ่มและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๕๓ พบว่า เด็กนักเรียนยังมีปัญหาน้ำหนักน้อยและเตี้ยเกือบสี่แสนคน (เฉพาะในสังกัดสพฐ.เพียงสังกัดเดียว) แม้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนหรือท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก จึงจัดอาหารตามประสบการณ์ส่วนบุคคลขาดการประเมินคุณค่าสารอาหารให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก อาหารกลางวันส่วนใหญ่จึงเสี่ยงต่อการไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอซึ่งมีความสำคัญต่อภูมิคุ้มกันธาตุเหล็กที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และแคลเซียมที่เป็นแร่ธาตุจำเป็นต่อการเจริญเติบโต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากพัฒนา"เกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย"ขึ้น ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMU-School Lunch เพื่อให้ผู้ดูแลการจัดบริการอาหารที่ไม่ได้เป็นนักโภชนาการนำไปใช้จัดเมนูอาหารหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยแสดงคุณค่าอาหารของเมนูที่ถูกเลือกเป็นคุณค่าสารอาหารอย่างง่ายใน"ระบบคะแนนคุณค่าสารอาหาร"ที่ได้พัฒนาขึ้นแทนการแสดงเป็นหน่วยทางวิทยาศาสตร์โปรแกรมนี้จะให้ข้อมูลคุณค่าสารอาหารสำคัญที่มักขาดในจานอาหารเด็กไทยและแสดงชนิด ปริมาณ และงบประมาณของวัตถุดิบอาหารที่ต้องใช้ในเมนูที่ถูกเลือกตามจำนวนผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการจัดการการซื้อและบริหารงบประมาณค่าอาหาร

เพื่อให้รองรับการขยายผลสู่ผู้ดูแลอาหารกลางวันเด็กทั่วประเทศ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมมือกับเนคเทค ดำเนินการพัฒนาต่อยอด"ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน"ในชื่อ Thai School Lunch ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ง่ายและผู้พัฒนาฯสามารถทำการเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการอาหารและข้อมูลสำรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ทางเนคเทคยังได้พัฒนาเพิ่มการแนะนำสำรับอาหารแบบอัตโนมัติ เพื่อให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันได้เร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น ในอนาคตระบบนี้จะช่วยให้ต้นสังกัดสามารถติดตามคุณค่าอาหารและงบประมาณในแต่ละโรงเรียนได้แบบ real-time ความร่วมมือครั้งนี้สถาบันโภชนาการและเนคเทค มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เด็กไทยได้มีอาหารกลางวันที่"อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ" อันจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นและความพร้อมในการเรียนของเด็กไทย

สังกัดหรือโรงเรียนที่ต้องการทดลองใช้งานระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน (Thai School Lunch) สามารถส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มาที่ ThaiSchoolLunch@nectec.or.th หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเลือกสรรเมนูแนะนำสำหรับเด็กๆสามารถใช้บริการได้ที่ http://www.sizethailand.org/lunch หรือ http://www.inmu.mahidol.ac.th

www.thaischoollunch.in.th

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3